PROVOZNÍ ŘÁD
ZÁBAVNÍHO PARKU BONGO
a Všeobecné obchodní podmínky haly


Vážení hosté,
vstupem do haly Bongo uznáváte všeobecné obchodní podmínky a provozní řád haly Bongo.

Informace o otevírací době a platných cenách jsou vyvěšeny na dveřích, v našich aktuálních letácích a na internetové stránce www.bongobrno.cz. Dodržujte otevírací dobu a pokyny našeho personálu týkající se ukončení provozu v hale. Každý nepovolený vstup a krádež budou ohlášeny na policii.

Vstup na koberec v hale a na veškeré atrakce v ní je z provozních a hygienických důvodů povolen pouze v ponožkách. (doporučujeme protiskluzové ponožky a vhodné sportovní oblečení). 

Hala je vybavena protipožárním výstražným systémem EPS, elektronickým zabezpečovacím systémem EZS a kamerovým systémem. V hale a rovněž i na toaletách je přísně zakázáno kouřit. Při nedodržení těchto pokynů může dojít k vyhlášení falešného požárního poplachu. Příslušné náklady hradí osoba, která poplach způsobila.

Naše samoobslužná restaurace Vám nabízí výběr z několika jídel a nápojů. Prosíme Vás proto o pochopení, že nemůžeme tolerovat vnášení vlastních jídel a nápojů. Výjimku tvoří strava pro diabetiky, bezlepková a kojenecká strava, kterou Vám rádi na přání ohřejeme. Do haly nesmí být vnášeny obaly ze skla a porcelánu. Do prostoru atrakcí ohraničeného kobercem je přísně zakázáno vnášet jakékoliv  jídlo a pití. Platí i zákaz žvýkání na hrací ploše pod pokutou! Pro konzumaci zakoupených jídel a nápojů slouží pouze gastro oddělení. Naše zařízení je určeno pro pohyb a hru, což vyžaduje ohled a vzájemné respektování našich návštěvníků. Provozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad dětmi. Péče a dohled nad dětmi je povinností výhradně jejich doprovodu. Osoby doprovázející děti upozorňujeme na to, aby skutečně důsledné vykonávaly svou povinnost dohledu. Personál provozovatele je k dispozici na atrakcích s dozorem, aniž by tím byl založen vztah dohledu. Návštěvníci jsou povinni sledovat a respektovat informační a výstražné cedulky.

K zajištění vlastní bezpečnosti i bezpečnosti ostatních dětí se nesmí v celém prostoru herny používat vlastní hračky. Především je zakázáno používat v prostoru herny tvrdé, volné nebo ostré předměty (platí to např. i pro nové dárky k narozeninám). Upozorňujeme na nebezpečí, které může vzniknout z tkaniček u triček a mikin. Pozor na ostré a tvrdé předměty, sponky, přívěsky, brýle apod. Nedoporučujeme řetízky, náramky ani náušnice. Doporučujeme vhodné sportovní oblečení pro pohyb v parku. Za poškození oblečení při pohybu v parku a na atrakcích provozovatel parku neručí! Z bezpečnostních a hygienických důvodů je vjezd kočárku na herní plochu (koberec) zakázán. Šplhání po vnějších sítích a vnějších částech skákacích hradů je zakázáno.

Vstup na atrakci určenou pro nejmenší děti - část Antarktida - je povolen pouze dětem do tří let a dozorující dospělé osoby. Starší děti mohou být z těchto prostor jakoukoliv dospělou osobou vykázány. Mimo prostor této atrakce je dovolen vstup dětí mladších tří let pouze v doprovodu dospělých osob. Velké trampolíny mohou být využívány pouze jednou osobou v omezeném čase. V zájmu ohleduplnosti prosíme o dodržování pokynů personálu. Salta jsou vzhledem k velkému riziku zranění přísně zakázána! Dodržujte prosím pravidla umístěné při vstupu na trampolíny. Elektrická autíčka v prostoru multifunkční prolézačky jezdí na žetony, které je nutno zakoupit na recepci. Jejich provoz řídí výhradně osoba k tomu určená. Na autíčku může jet jen jedno dítě. Běhání na dráze a úmyslné narážení je přísně zakázáno! Malá jezdítka, vozítka a koloběžky jsou určeny výhradně pro děti s váhou max. 50 kg a používat je lze pouze na koberci! Atrakce Vulkán v části Indonésie je určena pouze sportovně zdatným jedincům. Je nebezpečné se při jízdě dolů držet okrajů klouzačky. Také při dojezdu je nutno dbát zvýšené opatrnosti. Na všech skluzavkách, tobogánech a bobové dráze platí přísný zákaz výstupu po skluzavce, hrozí nebezpeční vážného úrazu. Pro sjezd je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny ke sjezdu! Po sjezdu okamžité opusťte dojezdovou plochu. Horolezecká stěna se nesmí v žádném případě používat bez obsluhujíciho personálu a bez úvazků určených k jištění! O provozním čase této atrakce informuje personál parku. Vstup na nafukovací atrakce je povolen pouze dětem do 12 let, jejich počet je omezen informační tabulkou. 

Všechny části a zařízení haly Bongo smí být používány pouze v souladu s jejich určením. Herní přístroje a zařízení se používají na vlastní nebezpečí bez ohledu na závazek provozovatele udržovat zařízení v provozuschopném a bezpečném stavu. Za bezpečnost jednotlivých zařízení ručí výrobce a dodavatel atrakcí svými certifikáty. Atrakce proto vyhovují nejvyšším bezpečnostním požadavkům a jsou pravidelné kontrolovány. Veškeré připomínky a závady týkající se provozu v hale mohou návštěvníci sdělit našim pracovníkům, kteří sjednají nápravu v nejkratším možném termínu.

Děti starší 7 let mohou navštěvovat halu bez doprovodu dospělých, ale pouze po vyplnění a podepsání formuláře PLNÁ MOC zákonným zástupcem. Provozovatel nepřebírá odpovědnost za dohled nad těmito dětmi. Děti mladší 7 let mohou navštěvovat halu pouze v doprovodu dospělých. 

Dojde-li k překročení povoleného počtu návštěvníků, může provozovatel nebo příslušný personál zamezit přístupu dalších návštěvníků, v tomto případě je nutno počítat s čekací dobou. Všeobecný provoz v hale nebo v částech zařízení může být dočasné omezen. Nároky vůči provozovateli vyplývající z těchto omezení jsou vyloučeny. Provozovatel nezaručuje stálý provoz všech atrakcí. Pokud nejsou všechny atrakce v permanentním provozu, řídí jejich chod časový rozpis provozu atrakcí (zejména v letním období a všedních dnech). Šatna v prostoru vedle recepce se využívá na vlastní nebezpečí. Provozovatel nepřebírá záruku za předměty nebo oblečení odcizené ze skříněk, přihrádek, botníků nebo z parkoviště. Nalezené věci budou uloženy v recepci a pokud nebudou vyzvednuty do 7 dnů, bude s nimi nakládáno v souladu se zákonnými podmínkami. Návštěvník ručí při použití všech zařízení haly, např. herních a sportovních přístrojů, skákadel, skluzavek a sanitárních zařízení, za škody způsobené nedbalosti nebo úmyslem nebo za škody způsobené jiným návštěvníkům. Návštěvníci jsou povinni vždy dodržovat pokyny personálu provozovatele. Návštěvníci chovající se v rozporu se zásadami provozního řádu haly nebo nedodržující pokyny personálu, mohou být v jednotlivých případech dočasně vykázáni nebo i trvale vyloučeni z haly Bongo. Vstupné se v těchto případech nevrací. Provozovatel si v zájmu všech hostů vyhrazuje právo zamezit bez uvedení důvodu vstup osobám, jejichž návštěva parku vzbuzuje pochybnosti (např. pod zřejmým vlivem alkoholu). Do haly je zákaz vstupu osobám trpících nakažlivou nemocí, nevolností, nemocí nebo jsou v tzv. karanténě. Platí zákaz vstupu zvířat. Není dovolen vstup dospělým osobám bez dětí. Před odchodem z haly je návštěvník povinen vrátit a proúčtovat elektronický čip. V případě ztráty čipu uhradit poplatek za ztrátu čipu včetně připsaného kreditu. Fotografování pro profesionální účely nebo pro tisk je možné pouze po předchozím povolení společností provozující zábavní park. Použití parkoviště je možné pouze na vlastní nebezpečí. Provozovatel není povinen parkoviště střežit a ani své plochy nebo ostatní zařízení udržovat, aby na nich nedocházelo k poškození vozidel (např. střepy skla, hřebíky a podobně).
 
Vstupem do parku souhlasíte s případným pořízením fotografií vás nebo vašich dětí během návštěvy a řádění na atrakcích pro potřeby provozovatele. 

Zvláštní situace a jejich řešení 

V případě úrazu personál poskytne lékárničku a po dohodě se zraněným nebo jeho doprovodem přivolá záchrannou službu. Každý úraz je nutné hlásit na recepci před odchodem z parku. O úrazu je proveden zápis do formuláře. 

Ztracení dítěte je nutné nahlásit na recepci. Dítě se vyhlásí rozhlasem. V případě zmizení dítěte je ve spolupráci s ostrahou centra a Policií zahájeno pátrání. 

Vstupem do parku Bongo potvrzujete seznámení s provozním řádem a pravidly pro užívání atrakcí a souhlasíte. V zařízení není poskytována služba hlídání dětí. Za děti jsou plně odpovědni rodiče nebo doprovázející osoby! 

platnost od 1.1.2024 
Zábavní park Bongo,
provozovatel Eurogalaxie s.r.o., Fryštácká 679, 76314 Zlín 

Všeobecné obchodní podmínky

  1. Použití jednotlivých přístrojů a zařízení haly je pouze na vlastní nebezpečí. Jednotlivá zařízení jsou certifikována podle příslušných norem. Atrakce vyhovují bezpečnostním požadavkům, jsou pravidelně kontrolovány. Za škody způsobené neodborným ovládáním nebo manipulací s náčiním, porušením bezpečnostních pravidel a to dětem, rodičům i ostatním návštěvníkům centra odpovídají rodiče, případně jiné dospělé osoby doprovázející děti.
  2. Rodiče a doprovázející osoby jsou povinny dohlížet na své děti přítomné v hale tak, aby nedocházelo k poškození zařízení a náčiní, zároveň odpovídají za chování děti.
  3. Při používání všech zařízení haly platí zásada pečlivého a ohleduplného zacházení. Při hrubém porušení těchto zásad mohou být tyto osoby vedením centra nebo jím příslušně zplnomocněnou osobou vykázány bez vrácení vstupného. Toto dítě a jeho doprovázející dospělá osoba musí přitom opustit centrum.
  4. Šplhaní po vnějších sítích a po částech lezeckých lodích přístupných zvenku je zakázáno. Vstup na zařízení herny určené pro nejmenší děti - část Antarktida - je povolen pouze dětem mladším 3 let s jejich doprovodem. Mimo prostor těchto zařízení je dovolen vstup dětí mladších 3 let pouze v doprovodu dospělých osob. Vstup na koberec v hale je v obuvi zakázán. Použití všech atrakcí v hale je možné pouze v ponožkách.
  5. Vnášení jídel, nápojů, sladkosti, alkoholu a ostatních potravin je zakázáno.
  6. Pro bezpečnost vlastního dítěte a také ostatních dětí nesmí být přinášeny do centra vlastní hračky, zejména je zakázáno používat v prostoru herny tvrdé, volné nebo ostré předměty. Platí to i pro dospělé osoby.
  7. V celém prostoru centra je zakázáno kouřit!