V pátek 3.5. otevřeno pouze do 16:00! Více →

Provozní řád a všeobecné obchodní podmínky Toboga JUMP!

Provozovna:: Toboga JUMP!

Adresa provozovny: OC Futurum, Brněnská 1825/23A, 500 09 Hradec Králové

Provozovatel: Bongopark s.r.o. | IČ: 056 91 583 | Fryštácká 679, Kostelec, 763 14
Zlín Zápis do obchodního rejstříku včetně oddílu a vložky C 97414/KSBR Krajský soud v Brně

Obecné povinnosti

 1. Provozní řád a bezpečnostní pokyny Toboga JUMP! jsou závazné pro všechny návštěvníky jump parku.
 2. Každý návštěvník je povinen se před vstupem do prostoru s atrakcemi seznámit s tímto provozním řádem a jeho bezpečnostními pokyny. Vstupem do prostoru haly návštěvníci souhlasí s tímto provozním řádem a berou jej na vědomí.
 3. Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů personálu a dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v prostorách haly.
 4. Vstup do prostoru haly je možný jednotlivě nebo ve skupinách.
 5. Vstup jednotlivců do prostoru s atrakcemi
  1. Vstup na atrakce je z bezpečnostních důvodů zakázán dětem pod 110 cm. 
  2. Vstup na atrakce je z bezpečnostních důvodů zakázán osobám vážícím více než 135 kg.
  3. Pro osoby do 12 let, je vstup možný pouze v doprovodu zákonného zástupce a jeho stálé přítomnosti v parku po celou dobu návštěvy. Do 18 let je vstup povolen pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.
  4. Pro osoby 12 - 18 let je vstup možný pouze s prohlášením zákonného zástupce na stanoveném formuláři.
 6. Vstup osob ve skupinách, ve kterých jsou osoby ve výšce nad 110 cm, avšak mladší než 18 let je možný pouze s dozorem osoby starší 18 let (včetně), která nese odpovědnost za osoby mladší 18 let.
 7. Vstup do haly pod vlivem alkoholu či omamných látek je zakázán. Návštěvník souhlasí, že se v případě podezření na přítomnost alkoholu v krvi, bude osobě provedena orientační dechová zkouška na zjištění alkoholu v těle či test na omamné látky.
 8. Návštěvník souhlasí, že se v případě pochybností o překročení maximálního váhového limitu dobrovolně zváží.
 9. V rámci celém zábavního parku platí zákaz kouření.
 10. Návštěvník je oprávněn využít k odložení svých osobních věcí uzamykatelné skříňky. Provozovatel není odpovědný za odcizení nebo škodu věcí, která vznikne návštěvníkovi mimo uzamykatelné skříňky.
 11. Návštěvníci souhlasí s tím, že prostor jump parku je monitorován kamerovým systémem zaznamenávající obraz i zvuk z důvodu bezpečnosti, ochrany majetku a zdraví.

Podmínky vstupu do prostoru haly

 1. Vstup do prostoru haly je z hygienických a bezpečnostních důvodů povolen pouze v protiskluzových ponožkách a ve sportovním oblečení. Oblečení a módní doplňky nesmí ohrožovat ostatní návštěvníky nebo poškozovat zařízení jump parku. Zejména nesmí mít návštěvníci u sebe předměty, které ohrožují jejich zdraví a zdraví ostatních návštěvníků nebo by mohly poškodit zařízení parku, např. šály, řetízky, náramky, nože a jiné ostré předměty, žvýkačky, klíče, opasky, hodinky, náušnice, džíny s ostrými cvočky apod.
 2. Před vstupem do haly jsou návštěvníci povinni vyprázdnit kapsy tak, aby neobsahovaly žádné nebezpečné předměty (zejména jakékoliv ostré předměty, mobilní telefon, klíče atd.).
 3. Návštěvníkům je doporučeno vstupovat na atrakce bez brýlí, za jejich poškození provozovatel neručí.
 4. Je zakázáno do prostoru atrakcí:
  1. vstupovat pod vlivem alkoholu či návykových látek,
  2. vnášet vlastní potraviny a nápoje,
  3. vstupovat se zvířetem.
 5. Každý návštěvník je povinen před vstupem do prostoru atrakcí upozornit na veškerá zdravotní omezení, která by se mohla negativně ovlivnit jeho zdravotní stav při provozování sportovní činnosti.
 6. Je přísně zakázán vstup návštěvníkům, kteří mají respirační nebo infekční onemocnění. Personál TOBOGA JUMP si vyhrazuje právo nevpustit do haly návštěvníky, kteří jeví příznaky onemocnění, které by mohlo ohrozit ostatní návštěvníky.
 7. Vstup do parku je umožněn po zhlédnutí bezpečnostního videa či vyslechnutí bezpečnostních instrukcí od zaměstnanců parku a pouze v protiskluzových ponožkách a ve sportovním oblečení.
 8. Vstupem do zábavního parku vyjadřuje návštěvník souhlas s pořízením fotografie či videa své osoby popřípadě svého nezletilého dítěte ze strany provozovatele a zároveň souhlasí s užitím fotografie či videa k účelům propagace zábavního parku Toboga Jump!

Bezpečnostní pokyny trampolín a atrakcí

Parkour track

 • Dráha se smí používat pouze v jednom směru - START → CÍL
 • Uživatel může použít měření času, které spustí na startu dráhy
 • Zákaz vyhazování molitanových kostek z arény
 • Zákaz seskoku mimo dráhu
 • Nedoporučuje se používat osobám mladším 7 let

Wipeout Trampoline

 • Na jedné trampolíně smí skákat pouze jedna osoba!
 • Atrakci je možné využívat pouze pod dohledem personálu
 • Je zakázáno přeskakovat do sousedních polí
 • Je zakázáno chytat se, zastavovat a brzdit otáčející se ramena
 • Nedoporučuje se používat osobám mladším 7 let
 • Minimální výška 120 cm

Waterfall Trampoline & Pěnová Jáma

 • Před skokem zkontrolujte, zda předchozí uživatel opustil místo dopadu!
 • Zákaz skoků po hlavě a dvojitých salt
 • Po dopadu co nejrychleji opusťte arénu
 • Zákaz záměrného „potápění“ pod pěnu a vyhazování pěny mimo arénu
 • Nedoporučuje se používat osobám mladším 6 let

Battle Beam

 • Dráha je určená pro dvě osoby, které startují na opačném konci dráhy
 • Zákaz úderů směřovaných nad ramena
 • V rámci souboje je možné používat pouze pěnovou tyč, která je k tomu určená
 • Nedoporučuje se používat osobám mladším 8 let

Jump Basketball

 • Na jedné trampolíně smí skákat pouze jedna osoba!
 • Je zakázáno záměrně vyhazovat balóny mimo arénu
 • Nedoporučuje se používat osobám mladším 7 let

Ninja Factor

 • Před vstupem na herní prvky je nutné se ujistit, zda se v prostoru nenachází jiná osoba
 • Přísný zákaz lezení na nosné konstrukce
 • Zákaz vyhazování kostek mimo arénu
 • Nedoporučuje se používat osobám mladším 7 let
 • Minimální výška 130 cm

Big Air Bag

 • Skákat je dovoleno pouze jedné osobě a to pod dohledem personálu
 • Přísný zákaz skákání po hlavě, či po nohou. Uživatel musí dopadat výhradně na záda nebo zadek
 • Po dopadu je nutné urychleně opustit dopadovou plochu
 • Nedoporučuje se používat osobám mladším 8 let. Minimální výška 120 cm

Valo Jump

 • Hra je určena pro jednu osobu
 • Hráč hru ovládá pohyby a skoky na trampolínovém poli

High Performance Area

 • Upozornění: Trampolíny mají vysokou odrazovou schopnost a jsou určeny výhradně pro zkušené uživatele!
 • Na jedné trampolíně smí skákat pouze jedna osoba!
 • Na stěně u trampolíny se může pohybovat pouze osoba, která využívá trampolínu
 • Nedoporučuje se používat osobám mladším 15 let
 • Minimální výška 140 cm

Interaktivní stěna

 • Na jedné trampolíně smí skákat pouze jedna osoba!
 • Při multiplayer režimu je třeba dbát na bezpečnost spoluhráče
 • Nedoporučuje se používat osobám mladším 6 let

Dodržování řádu, odpovědnost

 1. Všichni návštěvníci jsou povinni dbát pokynů personálu Toboga JUMP!
 2. Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby předešel vzniku jakéhokoliv úrazu nebo věcné škody.
 3. Všichni návštěvníci byli před vstupem na atrakce s bezpečnostními pokyny seznámeni a vstupem do haly se je zavázali dodržovat.
 4. V případě jakéhokoliv nedodržování bezpečnostních pravidel, pokynů pracovníků parku, poškozování zařízení nacházejícího se v parku nebo jiného nevhodného chování návštěvníka, je personál TOBOGA JUMP! oprávněný kdykoliv vykázat návštěvníka z areálu. V takovém případě nemá návštěvník nárok na vrácení vstupného ani jinou peněžní či nepeněžní náhradu.
 5. Pokud návštěvník překročí zaplacený čas, bude mu naúčtován minutový doplatek dle aktuálního ceníku.
 6. Provozovatel nenese odpovědnost za případná zranění či poškození způsobené vlastní nedbalostí, neopatrností, nezohledněním vlastního zdravotního stavu, svých možností a schopností nebo nedodržením tohoto provozního řádu a bezpečnostních pravidel.
 7. Všechny úrazy, které se stanou v provozovně musí být neprodleně ohlášeny na recepci k záznamu.

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Použití jednotlivých atrakcí a zařízení je pouze na vlastní zodpovědnost. Všechny atrakce splňují bezpečnostní předpisy a jsou pravidelně kontrolovány, aby odpovídaly všem normám. Případné škody, které vzniknou během užívání atrakcí dítětem, rodičem či jiným návštěvníkem během neodpovědné manipulace s atrakcemi či jiným náčiním, zodpovídají rodiče, případně jiné zodpovědná osoba, která dítě doprovází. Ručení provozovatele se tak omezuje na hrubé vlastní zavinění.
 2. Rodiče a doprovázejí osoby dětí, jsou povinny celý čas během celé přítomnosti v hale dohlížet na své děti tak, aby nedošlo k poškození atrakcí a jiného náčiní. Za chování dětí v hale zodpovídají rodiče nebo jejich doprovodné osoby. Personál provozovatele je k dispozici na jednotlivých atrakcích, aniž by tím byl založen vztah dohledu.
 3. Během používání všech atrakcí platí zásada pečlivého a ohleduplného chování. V případě hrubého porušení provozního řádu či těchto zásad mohou být dané osoby vedením centra nebo jim příslušně zplnomocněnou osobou vykázány bez nároku na vrácení vstupného. Následně musí dané osoby opustit centrum.
 4. Vnášení jídel, nápojů a ostatních potravin je zakázán.
 5. V celém prostoru centra je zakázáno kouřit.
 6. Pro bezpečnost všech dětí je zakázáno do centra přinášet vlastní hračky. Dále to platí i pro tvrdé a ostré předměty.

Pravidla chování návstěvníků

Všechny součásti haly Toboga JUMP! se používají pouze v souladu s pravidly, které jsou jasně stanoveny. Všechny atrakce se používají na vlastní nebezpečí bez ohledu na závazek provozovatele udržovat zařízení v provozuschopném a bezpečném vztahu. Bezpečnost zařízení je garantována výrobcem a dodavatelem všech atrakcí. Atrakce proto vyhovují nejvyšším bezpečnostním požadavkům a jsou pravidelně kontrolovány. Veškeré připomínky a závady týkající se provozu v hale mohou sdělit návštěvníci našim zaměstnancům, kteří sjednají nápravu v co nejkratším možném termínu. Pro osoby do 12 let, je vstup možný pouze v doprovodu zákonného zástupce a jeho stálé přítomnosti v parku po celou dobu návštěvy. Do 18 let je vstup povolen pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

Dojde-li k překročení povoleného počtu návštěvníků, může provozovatel nebo příslušný personál zamezit přístupu dalších návštěvníků, v tomto případě je nutno počítat s čekací dobou. Všeobecný provoz v hale nebo v částech zařízení může být dočasně omezen. Nároky vůči provozovateli vyplývající z těchto omezení jsou vyloučeny. Provozovatel nezaručuje stálý provoz všech atrakcí. Pokud nejsou všechny atrakce v permanentním provozu, řídí jejich chod časový rozpis provozu atrakcí (zejména v letním období a všedních dnech).