Provozní řád a Všeobecné obchodní podmínky haly TOBOGA Galaxie Zlín

Vážení hosté,
Vstupem do haly Galaxie uznáváte všeobecné obchodní podmínky a provozní řád haly Galaxie. Informace o otevírací době a platných cenách jsou vyvěšeny na dveřích, v našich aktuálních letácích a na internetové stránce www.galaxiezlin.cz. Dodržujte otevírací dobu a pokyny našeho personálu týkající se ukončení provozu v hale. Každý nepovolený vstup a krádež budou ohlášeny na policii.

Vstup na koberec v hale a na veškeré atrakce v ní je z provozních a hygienických důvodů povolen pouze v PONOŽKÁCH (doporučujeme protiskluzové ponožky a vhodné sportovní oblečení).

Hala je vybavena protipožárním výstražným systémem EPS, elektronickým zabezpečovacím systémem EZS a kamerovým systémem. V hale a rovněž i na toaletách je přísně zakázáno kouřit. Při nedodržení těchto pokynů může dojít k vyhlášení falešného požárního poplachu. Příslušné náklady hradí osoba, která poplach způsobila.

Naše samoobslužná restaurace Vám nabízí výběr z několika jídel a nápojů. Prosíme Vás proto o pochopení, že nemůžeme tolerovat vnášení vlastních jídel a nápojů. Výjimku tvoří kojenecká strava, kterou Vám rádi na přání ohřejeme. Do haly nesmí být vnášeny obaly ze skla a porcelánu.
Do prostoru atrakcí ohraničeného kobercem je přísně zakázáno vnášet jakékoliv jídlo a pití. Platí i zákaz žvýkání na hrací ploše! Pro konzumaci zakoupených jídel a nápojů slouží pouze gastro oddělení.

Naše zařízení je určeno pro pohyb a hru, což vyžaduje ohled a vzájemné respektování našich návštěvníků. Provozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad dětmi. Péče a dohled nad dětmi je povinností výhradně jejich doprovodu. Osoby doprovázející děti upozorňujeme na to, aby skutečně důsledně vykonávaly svou povinnost dohledu. Personál provozovatele je k dispozici na jednotlivých atrakcích haly, aniž by tím byl založen vztah dohledu.
K zajištění vlastní bezpečnosti i bezpečnosti ostatních dětí se nesmí v celém prostoru herny používat vlastní hračky. Především je zakázáno používat v prostoru herny tvrdé, volné nebo ostré předměty (platí to např. i pro nové dárky k narozeninám).Upozorňujeme na nebezpečí, které může vzniknout z tkaniček u triček a mikin.

Šplhání po vnějších sítích a vnějších částech skákacích hradů je zakázáno. Vstup na atrakci galaktický puding– skákací hrad- je povolen pouze dětem do 12 let.

Vstup na atrakci určenou pro nejmenší děti – dětský koutek - je povolen pouze dětem do 5 let. Starší děti mohou být z těchto prostor vykázány. Mimo prostor této atrakce je dovolen vstup dětí mladších tří let pouze v doprovodu dospělých osob.

Velké trampolíny mohou být využívány pouze jednou osobou v omezeném čase. V zájmu ohleduplnosti prosíme o dodržování pokynů personálu. Salta jsou vzhledem k velkému riziku zranění přísně zakázána! Dodržujte prosím pravidla umístěné při vstupu na trampolíny.

Elektrická autíčka v prostoru multifunkční prolézačky jezdí na žetony, které je nutno zakoupit na recepci. Jejich provoz řídí výhradně osoba k tomu určená. Na autíčku můžou jet maximálně 2 děti. Pro děti, které potřebují při jízdě doprovod dospělé osoby, je vyhrazen pouze 1 typ autíček tzv. čtyřkolka. Běhání na dráze a úmyslné narážení je přísně zakázáno!

Malá jezdítka, vozítka a koloběžky jsou určeny výhradně pro děti a používat je lze pouze na koberci!

Horolezecká stěna se nesmí v žádném případě používat bez obsluhujícího personálu a bez úvazků určených k jištění!

Všechny části a zařízení haly GALAXIE smí být používány pouze v souladu s jejich určením. Herní přístroje a zařízení se používají na vlastní nebezpečí bez ohledu na závazek provozovatele udržovat zařízení v  provozuschopném a bezpečném stavu. Za bezpečnost jednotlivých zařízení ručí výrobce a dodavatel atrakcí svými certifikáty. Atrakce proto vyhovují nejvyšším bezpečnostním požadavkům a jsou pravidelně kontrolovány. Veškeré připomínky a závady týkající se provozu v hale mohou návštěvníci sdělit našim pracovníkům. Děti starší 7 let mohou navštěvovat halu bez doprovodu dospělých, ale pouze po vyplnění a podepsání formuláře PLNÁ MOC zákonným zástupcem. Provozovatel nepřebírá odpovědnost za dohled nad těmito dětmi. Děti mladší 7 let mohou navštěvovat halu pouze v doprovodu dospělých.

Dojde-li k překročení povoleného počtu návštěvníků, může provozovatel nebo příslušný personál zamezit přístupu dalších návštěvníků, v tomto případě je nutno počítat s čekací dobou. Všeobecný provoz v hale nebo v částech zařízení může být dočasně omezen. Nároky vůči provozovateli vyplývající z těchto omezení jsou vyloučeny. Provozovatel nezaručuje stálý provoz všech atrakcí. Pokud nejsou všechny atrakce v permanentním provozu, řídí jejich chod časový rozpis provozu atrakcí (zejména v letním období a všedních dnech) Šatna v prostoru vedle recepce se využívá na vlastní nebezpečí.

Provozovatel nepřebírá záruku za předměty nebo oblečení odcizené ze skříněk, přihrádek, botníků nebo z parkoviště. Nalezené věci budou uloženy v recepci a pokud nebudou vyzvednuty do 7 dnů, bude s nimi nakládáno v souladu se zákonnými podmínkami.

Návštěvník ručí při použití všech zařízení haly, např. herních a sportovních přístrojů, skákadel, skluzavek a sanitárních zařízení, za škody způsobené nedbalostí nebo úmyslem nebo za škody způsobené jiným návštěvníkům.

Návštěvníci jsou povinni vždy dodržovat pokyny personálu provozovatele. Návštěvníci chovající se v rozporu se zásadami provozního řádu haly nebo nedodržující pokyny personálu, mohou být v jednotlivých případech dočasně vykázáni nebo i trvale vyloučeni z haly GALAXIE. Vstupné se v těchto případech nevrací.

Provozovatel si v zájmu všech hostů vyhrazuje právo zamezit bez uvedení důvodu vstup osobám, jejichž návštěva parku vzbuzuje pochybnosti (např. pod zřejmým vlivem alkoholu). Do haly je zákaz vstupu osobám trpících nakažlivou nemocí, nevolností, nemocí nebo jsou v tzv. karanténě. Platí zákaz vstupu zvířat. Není dovolen vstup dospělým osobám bez dětí.

Před odchodem z haly je nutno vrátit v recepci klíč od skříňky. Fotografování pro profesionální účely nebo pro tisk je možné pouze po předchozím povolení společnosti provozující zábavní park.

Použití parkoviště je možné pouze na vlastní nebezpečí. Provozovatel není povinen parkoviště střežit a ani své plochy nebo ostatní zařízení udržovat, aby na nich nedocházelo k poškození vozidel (např. střepy skla, hřebíky a podobně).

Rodinný zábavní park GALAXIE, Vršava
provozovatel : EUROGALAXIE s.r.o, 2.května 2384, 760 01 Zlín
Platnost od: 23.10. 2009

Všeobecné obchodní podmínky

  1. Použití jednotlivých přístrojů a zařízení haly je pouze na vlastní nebezpečí. Jednotlivá zařízení jsou certifikována podle příslušných norem. Atrakce vyhovují bezpečnostním požadavkům, jsou pravidelně kontrolovány. Za případné škody způsobené dětem, jejich rodičům a ostatním návštěvníkům centra, způsobené neodborným ovládáním nebo manipulací s náčiním, odpovídají rodiče, případně jiné dospělé osoby doprovázející děti. Ručení provozovatele se tak omezuje na hrubé vlastní zavinění.
  2. Rodiče a doprovázející osoby jsou povinny dohlížet na své děti přítomné v hale tak, aby nedocházelo k poškození zařízení a náčiní. Rodiče a doprovázející osoby odpovídají za chování dětí. Personál provozovatele je k dispozici na jednotlivých atrakcích, aniž by tím byl založen vztah dohledu.
  3. Při používání všech zařízení haly platí zásada pečlivého a ohleduplného zacházení. Při hrubém porušení těchto zásad mohou být tyto osoby vedením centra nebo jím příslušně zplnomocněnou osobou vykázány bez vrácení vstupného. Toto dítě a jeho doprovázející dospělá osoba musí přitom opustit centrum.
  4. Šplhání po vnějších sítích a po částech lezeckých lodích přístupných zvenku je zakázáno. Vstup na zařízení herny určené pro nejmenší děti – dětský koutek - je povolen pouze dětem mladším 5 let. Mimo prostor těchto zařízení je dovolen vstup dětí mladším tří let pouze v doprovodu dospělých osob. Vstup na koberec v hale je v obuvi zakázán. Použití všech atrakcí v hale je možné pouze v ponožkách.
  5. Vnášení jídel, nápojů, sladkostí a ostatních potravin je zakázáno.
  6. Pro bezpečnost vlastního dítěte a také ostatních dětí nesmí být přinášeny do centra vlastní hračky, zejména je zakázáno používat v prostoru herny tvrdé, volné nebo ostré předměty. Platí to i pro dospělé osoby.
  7. V celém prostoru centra je zakázáno kouřit!