Provozní řád zábavního parku TOBOGA Fantasy Praha

+ Všeobecné obchodní podmínky

Platnost od: 1.5.2016


Provozovatel: TOBOGA s.r.o, Kostelec 679, 763 14 Zlín

Adresa provozní jednotky: Rodinný zábavní park TOBOGA Fantasy, Skandinávská 5a, Praha – Zličín

Provozní doba: PO – ST 14 – 19 hod, ČT – NE, svátky 10 – 19 hodZakoupením vstupenky nebo vstupem do prostoru Toboga Fantasy parku souhlasíte a potvrzujete seznámení s provozním řádem a pravidly pro užívání atrakcí.

V zařízení není poskytována služba hlídání dětí. Za děti užívající atrakce parku jsou plně odpovědni rodiče, nebo doprovázející osoby a pedagogický doprovod!

Vážení hosté Rodinného zábavního parku Toboga Fantasy Praha,

vstupem do haly Toboga uznáváte všeobecné obchodní podmínky a provozní řád tohoto zařízení.Informace o otevírací době a platných cenách jsou vyvěšeny na dveřích, v našich aktuálních letácích a na internetové stránce www.toboga.cz. Dodržujte otevírací dobu a pokyny našeho personálu týkající se ukončení provozu v hale. Každý nepovolený vstup a krádež budou ohlášeny na policii. Vstup na koberec v hale a na veškeré atrakce v ní je z provozních a hygienických důvodů povolen pouze v PONOŽKÁCH (doporučujeme protiskluzové ponožky a vhodné sportovní oblečení). Hala je vybavena protipožárním výstražným systémem EPS, elektronickým zabezpečovacím systémem EZS a kamerovým systémem. V hale a rovněž i na toaletách je přísně zakázáno kouřit. Při nedodržení těchto pokynů může dojít k vyhlášení falešného požárního poplachu. Příslušné náklady hradí osoba, která poplach způsobila.

Naše samoobslužná restaurace Vám nabízí výběr z několika jídel a nápojů. Prosíme Vás proto o pochopení, že nemůžeme tolerovat vnášení vlastních jídel a nápojů. Výjimku tvoří kojenecká strava, kterou Vám rádi na přání ohřejeme. Do haly nesmí být vnášeny obaly ze skla a porcelánu. Z bezpečnostních a hygienických důvodů je vjezd kočárku na herní plochu (koberec) zakázán. Do prostoru atrakcí ohraničeného kobercem je přísně zakázáno vnášet jakékoliv jídlo a pití. Platí i zákaz žvýkání na hrací ploše! Pro konzumaci zakoupených jídel a nápojů slouží pouze gastro oddělení.

Naše zařízení je určeno pro pohyb a hru, což vyžaduje ohled a vzájemné respektování našich návštěvníků. Provozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad dětmi. Péče a dohled nad dětmi je povinností výhradně jejich doprovodu. Osoby doprovázející děti upozorňujeme na to, aby skutečně důsledně vykonávaly svou povinnost dohledu. Personál provozovatele je k dispozici na jednotlivých atrakcích haly, aniž by tím byl založen vztah dohledu.

Všichni zaměstnanci Toboga Fantasy absolvují pravidelně zákonem předepsaná školení, mají zkušenosti v práci s dětmi a smysl pro odpovědnost. Personál je současně proškolován provozovatelem i obchodním centrem v oblasti BOZP a PO a PP. Cvičná evakuace probíhá minimálně 6 x za rok bez dětí, 1 x ročně s dětmi a návštěvníky obchodního centra. Při roční cvičné evakuaci jsou všichni návštěvníci povinni řídit se pokyny zaměstnanců a preventivní požární hlídky objektu.

K zajištění vlastní bezpečnosti i bezpečnosti ostatních dětí se nesmí v celém prostoru herny používat vlastní hračky. Především je zakázáno používat v prostoru herny tvrdé, volné nebo ostré předměty (platí to např. i pro nové dárky k narozeninám). Upozorňujeme na nebezpečí, které může vzniknout z tkaniček u triček a mikin.


Pravidla chování návštěvníků

Šplhání po vnějších sítích všech atrakcí a vnějších částech skákacích hradů je zakázáno. Vstup na atrakci určenou pro nejmenší děti – dětský koutek - je povolen pouze dětem do 5 let. Starší děti mohou být z těchto prostor vykázány. Dozorující dospělá osoba má vstup povolen. Mimo prostor této atrakce je dovolen vstup dětí mladších tří let pouze v doprovodu dospělých osob. Vstup na atrakci nafukovací drak – skákací hrad- je povolen pouze dětem do 12 let, jejich počet je omezen na max 8 dětí. Atrakce Vulkán je určena pouze sportovně zdatným jedincům. Je nebezpečné se při jízdě dolů držet okrajů klouzačky. Také při dojezdu je nutno dbát zvýšené opatrnosti. Na všech skluzavkách a tobogánech, bobové dráze a tubbingové dráze platí přísný zákaz výstupu proti směru skluzu, hrozí nebezpečí vážného úrazu. Respektujte doporučenou správnou pozici při sjezdu a přizpůsobte jízdu rychlosti atrakce. Po sjezdu okamžitě opusťte dojezdovou plochu. Velké i menší trampolíny mohou být využívány pouze jednou osobou v omezeném čase. V zájmu ohleduplnosti prosíme o dodržování pokynů personálu. Salta jsou vzhledem k velkému riziku zranění přísně zakázána! Dodržujte prosím pravidla umístěné při vstupu na trampolíny. Elektrická autíčka v prostoru multifunkční prolézačky jezdí na žetony, které je nutno zakoupit na recepci. Jejich provoz řídí výhradně osoba k tomu určená. Na autíčku mohou jet maximálně 2 děti. Pro děti, které potřebují při jízdě doprovod dospělé osoby, je vyhrazen pouze 1 typ autíček tzv. čtyřkolka. Běhání na dráze a úmyslné narážení je přísně zakázáno! Malá jezdítka, vozítka a koloběžky jsou určeny výhradně pro děti a používat je lze pouze na koberci! Horolezecká stěna se nesmí v žádném případě používat bez obsluhujícího personálu a bez úvazků určených k jištění! O provozním čase této atrakce informuje pravidelně personál parku.

Všechny části a zařízení haly TOBOGA smí být používány pouze v souladu s jejich určením. Herní přístroje a zařízení se používají na vlastní nebezpečí bez ohledu na závazek provozovatele udržovat zařízení v  provozuschopném a bezpečném stavu. Za bezpečnost jednotlivých zařízení ručí výrobce a dodavatel atrakcí svými certifikáty. Atrakce proto vyhovují nejvyšším bezpečnostním požadavkům a jsou pravidelně kontrolovány. Veškeré připomínky a závady týkající se provozu v hale mohou sdělit návštěvníci sdělit našim zaměstnancům, kteří vždy sjednají nápravu v nejkratším možném termínu.
Děti starší 7 let mohou navštěvovat halu bez doprovodu dospělých, ale pouze po vyplnění a podepsání formuláře Prohlášení zákonným zástupcem. Provozovatel nepřebírá odpovědnost za dohled nad těmito dětmi. Děti mladší 7 let mohou navštěvovat halu pouze v doprovodu dospělých. Dojde-li k překročení povoleného počtu návštěvníků, může provozovatel nebo příslušný personál zamezit přístupu dalších návštěvníků, v tomto případě je nutno počítat s čekací dobou. Všeobecný provoz v hale nebo v částech zařízení může být dočasně omezen. Nároky vůči provozovateli vyplývající z těchto omezení jsou vyloučeny. Provozovatel nezaručuje stálý provoz všech atrakcí. Pokud nejsou všechny atrakce v permanentním provozu, řídí jejich chod časový rozpis provozu atrakcí (zejména v letním období a všedních dnech).

Šatna v horní části haly se využívá na vlastní nebezpečí. Provozovatel nepřebírá záruku za předměty nebo oblečení odcizené ze skříněk, přihrádek, botníků nebo z parkoviště. Nalezené věci budou uloženy v recepci a pokud nebudou vyzvednuty do 7 dnů, bude s nimi nakládáno v souladu se zákonnými podmínkami. Návštěvník ručí při použití všech zařízení haly, např. herních a sportovních přístrojů, skákadel, skluzavek a sanitárních zařízení, za škody způsobené nedbalostí nebo úmyslem nebo za škody způsobené jiným návštěvníkům.

Návštěvníci jsou povinni vždy dodržovat pokyny personálu provozovatele.

Návštěvníci chovající se v rozporu se zásadami provozního řádu haly nebo nedodržující pokyny personálu, mohou být v jednotlivých případech dočasně vykázáni nebo i trvale vyloučeni z haly TOBOGA. Vstupné se v těchto případech nevrací.

Maximální kapacita herny je dimenzována pro 500 osob, z toho 400 dětí. Dojde-li k dosažení kapacity herny, může provozovatel zamezit po určitou dobu přístupu dalších návštěvníků. Nároky vůči provozovateli vyplývající z tohoto omezení nejsou přípustné. Provozovatel si v zájmu všech hostů vyhrazuje právo zamezit bez uvedení důvodu vstup osobám, jejichž návštěva parku vzbuzuje pochybnosti (např. pod zřejmým vlivem alkoholu). Do haly je zákaz vstupu osobám trpících nakažlivou nemocí, nevolností, nemocí nebo jsou v tzv. karanténě. Platí zákaz vstupu zvířat. Není dovolen vstup dospělým osobám bez dětí. Před odchodem z haly je nutno vrátit a proúčtovat elektronický čip. Fotografování pro profesionální účely nebo pro tisk je možné pouze po předchozím povolení společnosti provozující zábavní park.

Vstupem do zábavního parku vyjadřujete souhlas s pořízením fotografie mé osoby popřípadě mého nezletilého dítěte ze strany provozovatele a zároveň souhlasíte s užitím fotografie k účelům propagace zábavního parku Toboga Fantasy.

Použití parkoviště je možné pouze na vlastní nebezpečí. Provozovatel není povinen parkoviště střežit a ani své plochy nebo ostatní zařízení udržovat, aby na nich nedocházelo k poškození vozidel (např. střepy skla, hřebíky a podobně).

Zvláštní situace a jejich řešení

Úrazy

V Případě úrazu personál parku Toboga poskytne lékárničku a po dohodě se zraněným a jeho doprovodem, zváží přivolání rychlé záchranné služby. Každý úraz je nutné hlásit na recepci, o úrazu je proveden zápis do formuláře. Provozovna je vybavena lékárničkami, které se pravidelně kontrolují a doplňují. Personál je pro tyto situace řádně proškolen.

Ztracení dítěte

Ztracení dítěte je nutné nahlásit na recepci a ochrance. Nejdříve se dítě vyhlásí rozhlasem. V případě zmizení dítěte je ve spolupráci s ostrahou obchodního centra a Policií ČR zahájeno pátrání.

Stížnosti
Na recepci Toboga je k dispozici Kniha přání a stížností. V případě, že chce zákazník sdělit pochvalu nebo kritiku, může tak učinit zde. Záležitostmi, které vyžadují řešení se bude zabývat vedení společnosti a zákazník bude o výsledku následně informován.


Všeobecné obchodní podmínky

1. Použití jednotlivých přístrojů a zařízení haly je pouze na vlastní nebezpečí. Jednotlivá zařízení jsou certifikována podle příslušných norem EN1176,1177. Atrakce vyhovují bezpečnostním požadavkům, jsou pravidelně kontrolovány. Za případné škody způsobené dětem, jejich rodičům a ostatním návštěvníkům centra, způsobené neodborným ovládáním nebo manipulací s náčiním, odpovídají rodiče, případně jiné dospělé osoby doprovázející děti. Ručení provozovatele se tak omezuje na hrubé vlastní zavinění.

2. Rodiče a doprovázející osoby jsou povinny dohlížet na své děti přítomné v hale tak, aby nedocházelo k poškození zařízení a náčiní. Rodiče a doprovázející osoby odpovídají za chování dětí. Personál provozovatele je k dispozici na jednotlivých atrakcích, aniž by tím byl založen vztah dohledu.

3. Při používání všech zařízení haly platí zásada pečlivého a ohleduplného zacházení. Při hrubém porušení těchto zásad mohou být tyto osoby vedením centra nebo jím příslušně zplnomocněnou osobou vykázány bez vrácení vstupného. Toto dítě a jeho doprovázející dospělá osoba musí přitom opustit centrum.

4. Šplhání po vnějších sítích a po částech lezeckých lodích přístupných zvenku je zakázáno. Vstup na zařízení herny určené pro nejmenší děti – dětský koutek - je povolen pouze dětem mladším 5 let. Mimo prostor těchto zařízení je dovolen vstup dětí mladším tří let pouze v doprovodu dospělých osob. Vstup na koberec v hale je v obuvi zakázán. Použití všech atrakcí v hale je možné pouze v ponožkách.

5. Vnášení jídel, nápojů, sladkostí a ostatních potravin je zakázáno.

6. Pro bezpečnost vlastního dítěte a také ostatních dětí nesmí být přinášeny do centra vlastní hračky, zejména je zakázáno používat v prostoru herny tvrdé, volné nebo ostré předměty. Platí to i pro dospělé osoby.

7. V celém prostoru centra je zakázáno kouřit!


Děkujeme za pochopení.
TOBOGA FANTASY – rodinný zábavní park